Strefa Płatnego Parkowania

Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej

Uchwała  Nr XVII/410/08
Rady Miasta Gdyni
z 27 lutego 2008 r.


w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej


Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80,  poz.717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art.13 ust.1 pkt.1), art. 13b, ust. 1 ,2 ,3, 4, 5 i 7 oraz 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, zmiany: Dz. U. Z 2007 r. Nr 192, poz. 1381)

Rada Miasta Gdyni
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie miasta Gdyni strefę płatnego parkowania (zwaną dalej SPP), określoną na planie graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz ulic wchodzących w skład strefy płatnego parkowania przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wprowadza się w strefie płatnego parkowania, o której mowa w § 1, opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, zwane dalej „opłatami”.
2. Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wyznaczonych miejscach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9 00 do 18 00 .
3. Wysokość opłat, w zależności od czasu parkowania, rodzaju użytkownika uprawnionego do korzystania z określonego abonamentu i sposobu uiszczania opłat, jest następująca:

Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych:

 pierwsze pół godziny

 0,50zł      
 pierwsza godzina (każda kolejna godzina dodatkowo 2 zł) 2,00 zł
 dla mieszkańców strefy płatnego parkowania (abonament   miesięczny typu "M")20,00zł
 miesięczny abonament typu "O" (na okaziciela)
300,00 zł
dla osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych, które są zatrudnione na obszarze SPP (abonament typu „N”) 20,00 zł

§ 3

1. Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową
w wysokości 50,00 zł.
2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do godz. 15 następnego dnia funkcjonowania SPP po dniu stwierdzonego nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania w SPP, ulega ona pomniejszeniu do 20,00 zł. 
§ 4

Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze SPP obejmuje wszystkie, ogólnodostępne miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek.

§ 5

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników drogi:
kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Gdyni, wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez zarząd drogi,
kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej) oraz pojazdów firm podczas wykonywania prac utrzymaniowych wyposażonych w identyfikatory wydawane przez zarząd drogi,
kierujących oznakowanymi pojazdami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, Sił Zbrojnych RP, Zarządu Komunikacji Miejskiej, Straży Miejskiej,
kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19 "postój taksówek" i D - 20 "koniec postoju taksówek",
kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC,
kierujących pojazdami komunikacji miejskiej.

§ 6

Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP jest opłacenie czasu postoju. Czas postoju opłaca się:
a. przez wykupienie jednorazowego biletu parkingowego, przy użyciu   monet lub karty elektronicznej, w automacie parkingowym,
b. przez wykupienie  abonamentu typu "M", "O" lub „N”,
c. przy użyciu telefonu komórkowego. 

§ 7

1. Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.
2. Kierowca parkujący pojazd w SPP ponosi odpowiedzialność za brak umieszczenia biletu parkingowego lub abonamentu w pojeździe w miejscu widocznym dla upoważnionego kontrolera.
3. W przypadku wniesienia opłaty za pomocą telefonu komórkowego potwierdzenie dokonania opłaty zostaje w formie elektronicznej umieszczone na odpowiednim serwerze pozwalającym na elektroniczną identyfikację wniesionej opłaty.

§ 8

1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 7 uprawnia do nieograniczonego w czasie, zgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w SPP.
2. Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.
3. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej opłata abonamentowa za nie wykorzystany okres ważności nie jest zwracana.
4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia abonament z uwagi na nowy numer rejestracyjny, ponosi koszty jego wydania.

§ 9

W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w granicach SPP.

§ 10

W strefie płatnego parkowania wprowadza się miesięczne abonamenty:
a.      typu "M" dla mieszkańców SPP,
b.     typu "O" na okaziciela,
c.     typu „N” dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych na obszarze SPP posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu
i neurologicznych.

§ 11

1. Abonament typu "M" może wykupić mieszkaniec SPP na jeden określony pojazd.
2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w SPP i dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia  – dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy.
3. Mieszkaniec SPP na podstawie wykupionego abonamentu jest uprawniony do postoju na dowolnym miejscu postojowym z miejsc przypisanych do jego miejsca zamieszkania, zlokalizowanych
w promieniu 200 m od miejsca zamieszkania. Ustalenie  miejsc postojowych następować będzie w abonamencie na etapie jego wydawania.
4. W abonamencie typu „M” określa się numer rejestracyjny pojazdu, na który abonament jest wydany.

§ 12

1. Abonament typu "N" może wykupić osoba uprawniona na jeden określony pojazd.
2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zatrudnienia na obszarze strefy.

§ 13

Abonament typu "O"  wydawany jest po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/410/08
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 lutego 2008 r.

Wykaz ulic wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni

1. 10 Lutego
2. 3 Maja
3. Abrahama
4. Al. Jana Pawła II
5. Armii Krajowej   
6. I Armii Wojska Polskiego na odcinku od Świętojańskiej do Słowackiego
7. Batorego
8. Bema
9. Derdowskiego
10. Dworcowa
11. Hryniewickiego na odcinku od ul. Waszyngtona do granic terenu Dalmoru
12. Jana z Kolna
13. Kilińskiego
14. ks. Prałata Hilarego Jastaka
15. Mściwoja
16. Obrońców Wybrzeża
17. Ofiar Piaśnicy
18. Piłsudskiego na odcinku od Władysława IV do Legionów
19. Plac Grunwaldzki
20. Plac Kaszubski
21. Plac Konstytucji
22. Portowa
23. Pułaskiego
24. Skwer Kościuszki
25. Słowackiego
26. Starowiejska
27. Szkolna
28. Świętojańska na odcinku od Piłsudskiego do Placu Kaszubskiego
29. Św. Wojciecha
30. Traugutta
31. Waszyngtona na odcinku od Skweru Kościuszki do Św. Piotra
32. Władysława IV
33. Wójta Radtkego
34. Wybickiego
35. Zawiszy Czarnego
36. Zgoda
37. Zygmunta Augusta
38. Zygmuntowska
39. Żeromskiego
40. Żwirki i Wigury
 

UCHWAŁA NR XXXIII/761/09
RADY MIASTA GDYNI
z 24 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 art.13 ust.1 pkt.1, art.13b, ust.3,4,5,7 oraz 13f ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115; zmiany: Nr 23 poz.136, Nr 192, poz.1381; z 2008 r. Nr 54 poz.326).

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§1

Uchwałę Nr XVII / 410 / 08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, zwanej dalej uchwałą, zmienia się w ten sposób, że:
1. Paragraf 2, ustęp 3 otrzymuje brzmienie
Wysokość opłat, w zależności od czasu parkowania, rodzaju użytkownika uprawnionego do korzystania z określonego abonamentu i sposobu uiszczania opłat, jest następująca:

 Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych:

Planowany czas parkowania / typ abonamentu          Opłata 
Pierwsze pół godziny           
 0,50zł
Drugie pół godziny       
 1,50zł
Każda kolejna pełna godzina    
 2,00zł
Abonament miesięczny lub 30 dniowy dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania typu „M”  20,00zł
Abonament miesięczny lub 30 dniowy na okaziciela typu „O”300,00zł

Abonament miesięczny lub 30 dniowy dla osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych, które są zatrudnione na obszarze SPP typu „N”

    20,00zł


2. W paragrafie 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
Możliwe jest wnoszenie opłat w rozliczeniu minutowym proporcjonalnie do wysokości opłat za poszczególne odcinki czasowe, określone w tabeli w § 2 ust.3 z wyłączeniem opłaty za pierwsze pół godziny, która musi być wniesiona w całości.

3. W paragrafie 2 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
Abonamenty typu M, O, N można zakupić na okres 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy lub na 30, 90,180, 270 lub 360 dni.

4. W paragrafie 2 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:
Przy jednorazowym zakupie abonamentu na okaziciela na okres 3 miesięcy lub 90 dni: cena wynosi: 290 zł/miesięcznie
Przy jednorazowym zakupie abonamentu na okaziciela na okres 6 miesięcy lub 180 dni: cena wynosi: 280 zł/miesięcznie
Przy jednorazowym zakupie abonamentu na okaziciela na okres 9 miesięcy lub 270 dni:  cena wynosi: 270 zł/miesięcznie
Przy jednorazowym zakupie abonamentu na okaziciela na okres 12 miesięcy lub 360 dni:  cena wynosi: 250 zł/miesięcznie

5.Paragraf 11, ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
Mieszkaniec SPP, na podstawie wykupionego abonamentu, jest uprawniony do postoju na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 200 m od miejsca zamieszkania, na ulicy, przy której mieszka lub przyległej. Granice, w których mieszkaniec Strefy Płatnego Parkowania, na podstawie wykupionego abonamentu, będzie upoważniony do postoju, zostaną wskazane w abonamencie podczas jego wydania.

6. Paragraf 7, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie:
Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu, lub w przypadku motocykli w innym widocznym miejscu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacanie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

 §3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

                                               Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
                                                             Joanna Zielińska
 

UCHWAŁA NR XXXIV/783/09
RADY MIASTA GDYNI
z 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 art.13 ust.1 pkt.1, art.13b, ust.3,4,5,7 oraz 13f ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115; zmiany: Nr 23 poz.136, Nr 192, poz.1381; z 2008 r. Nr 54 poz.326).
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwałę Nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, zwanej dalej uchwałą, zmienia się w ten sposób, że:

1. Paragraf 2, ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
Wysokość opłat, w zależności od czasu parkowania, rodzaju użytkownika uprawnionego do korzystania z określonego abonamentu i sposobu uiszczania opłat, jest następująca:
Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych:
Planowany czas parkowania /typ abonamentu/ Opłata
Pierwsze pół godziny - 0,50 zł
Drugie pół godziny - 1,50 zł
Każda kolejna pełna godzina - 2,00 zł
Abonament miesięczny lub 30 dniowy dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania - typu „M” - 20,00 zł
Abonament miesięczny lub 30 dniowy na okaziciela -typu „O” - 300,00 zł
Abonament miesięczny lub 30 dniowy dla osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych, które są
zatrudnione lub zamieszkują na obszarze SPP - typu„N” - 20,00 zł

2. Paragraf 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do końca następnego dnia funkcjonowania SPP po dniu stwierdzonego nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania w SPP, ulega ona pomniejszeniu do 20,00 zł. Opłata może ulec obniżeniu z tego tytułu tylko dwukrotnie w ciągu jednego roku kalendarzowego.”

3. Do paragrafu 5 dopisuje się ustęp 2 w brzmieniu:
„W przypadku gdy Miasto jest współorganizatorem imprez masowych, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ma prawo do czasowego wyłączenia ze strefy wyznaczonych miejsc postojowych w pasie drogowym.”

4. Paragraf 6 punkt „a” otrzymuje brzmienie:
„przez wykupienie jednorazowego biletu parkingowego, przy użyciu monet, banknotów lub karty elektronicznej, w automacie parkingowym,”

5. Paragraf 7 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„Właściciel pojazdu lub kierowca parkujący pojazd w SPP ponosi odpowiedzialność za brak umieszczenia biletu parkingowego lub abonamentu w pojeździe w miejscu widocznym dla upoważnionego kontrolera.”

6. Paragraf 10 punkt „c” otrzymuje brzmienie:
„typu „N” dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych lub zamieszkujących na obszarze SPP posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych.”

7. W paragrafie 11 ustęp 2 wykreśla się słowa: „lub czasowego”.

8. Paragraf 12 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są:
2.1. dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w strefie:
a) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych,
b) dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na obszarze strefy,
2.2. dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w strefie:
a) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych,
b) dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego w SPP i dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska
 
 

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama